Regulamin

Wstęp

Poniższe warunki stanowią umowę prawną i wykonalną między:

BUTTERFLY TRAINING Ltd,

Spółką Handlową, zarejestrowaną w Urzędzie Rejestrowym 528400,

i zlokalizowanej na ul. SUITE 4, OMEGA HOUSE, COLLINSTOWN CROSS, CLOGHRAN CO, DUBLIN, IRELAND

pod numerem telefonu +45 22257785,

reprezentowanej przez Davida Oliviera, jako reprezentującego menedżera firmy BUTTERFLY TRAINING Ltd, zwanej dalej w niniejszej umowje “BUTTERFLY”,

z jednej strony

oraz

z drugiej strony Klientem

W ramach niniejszego regulaminu oraz tego zawartego na stronie BUTTERFLY, następujące słowa są zdefiniowane w następujący sposób:

  • « Klient »: kontraktor firmy BUTTERFLY. Klientem może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.
  • «Użytkownik»: osoba fizyczna wyznaczona przez Klienta firmie BUTTERFLY, jako użytkownik serwisu internetowego. Użytkownik może być menedżerem lub menedżerem ds. faktur. Może być również samym Klientem.
  • « Kursant »: Osoba fizyczna desygnowana przez Klienta lub Użytkownika do firmy BUTTERFLY jako beneficjent szkolenia online. Kursantem może być sam Klient.
  • «Strona Internetowa»: Platforma e-learningowa udostępniona Klientowi / Użytkownikowi / Kursantowi przez firmę BUTTEERFLY w ramach niniejszego regulaminu. Docelowy adres URL tej witryny jest następujący:https://www.butterfly-training.pl. Ta strona jest własnością firmy Butterfly Aero Training SARL (zarejestrowana w rejestrze firm w Paryżu pod numerem referencyjnym 482064110 i zlokalizowana przy 33 avenue de Wagram – 75017 Paris, Francja) oraz zarządzana przez Butterfly Training Ltd.
  • «Szkolenie»: narzędzie do nauczania zdalnego dostarczone kursantowi przez firmę BUTTERFLY. Szkolenia firmy są dostępne wyłącznie online.

Niniejsze warunki są przedstawione w opisie postanowień umownych dotyczących praw i obowiązków wszystkich stron w sprzedaży szkolenia online dostarczonego przez BUTTERFLY Klientowi.

Warunki umowy są podane do wiadomości klienta przed zarejestrowaniem (gdy Klient zdecyduje się założyć konto) oraz przed potwierdzeniem zamówienia. Warunki umowy są podane do wiadomości Użytkownikowi przed zatwierdzeniem zamówienia.

W związku z tym, czy to rejestrując się, zamawiając lub składając zamówienie, Klient zobowiązuje się w pełni zaakceptować wszystkie wymienione w niniejszych regulaminie warunki.Klient proszony jest o zaznaczenie pola “Przeczytałem i zgadzam się z warunkami”, aby sformalizować zobowiązania umowy. Pełne warunki są dostępne na dedykowanej podstronie tej witryny.

Jakiekolwiek warunki, które nie są wyraźnie zaakceptowane pozostają w odniesieniu do firmy BUTTERFLY niewykonalne, niezależnie od tego, kiedy lub w jakim momencie wystąpiły lub wywarły jakiekolwiek znaczenie handlowe dla strony tej umowy.

Wszystkie paragrafy stanowiące całość tej umowy mają znaczenie nawet jeśli nie są w pełni stosowane, ani nie można zarówno w sposób selektywny interpretować, jak i sprzeciwiać się klauzuli, nie powodując zrzeczenia przez firmę Butterfly, warunków przedstawionych poniżej (Warunki nieważne).

TZawartość tej strony internetowej, wliczywszy poniższe warunki i postanowienia, oraz wszelkie inne informacje zawarte na tej stronie internetowej mogą ulec zmianie i być aktualizowane od czasu do czasu i bez uprzedzenia. Te modifikacje wchodzą w życie, gdy tylko zaktualizowane warunki zostaną opublikowane na stronie internetowej. Klient będzie podlegał warunkom obowiązującym w momencie, w którym Klient dokonuje rejestracji / zamówia szkolenia z serwisu internetowego.

5.1 Ciągłość i spójność usługi

Firma BUTTERFLY jednoznacznie zgadza się zapewnić Klientom wszystkie swoje zasoby w zakresie dostarczania, dostępności i ogólnego świadczenia usług oraz niniejszym zobowiązuje się do jak najskuteczniejszego wywiązywania się ze swojego zobowiązania jako usługodawcy.

Firma BUTTERFLY zgadza się zachowywać z jak to tylko możliwe należytą starannością i uwagą, jak również dołożyć starań w celu świadczenia wysokiej jakości usług zgodnych z ogólnie uznanymi praktykami: z wyłączeniem czysto hipotetycznego przykładu, w którym usługi są wstrzymywane pod pewnymi specjalne instrukcje lub przez podmiot administracyjny/prawny/inne podmioty uznane za kompetentne;

W konsekwencji firma BUTTERFLY będzie zobowiązana umownie zobowiązać się do oferowania dostępu do usług szkoleniowych w każdej godzinie (24/24) oraz w każdym tygodniu (7/7), a ewentualne odstępstwa uzależnia wyłącznie od niemożliwości zagwarantowania usługi przez dostawcę (wynikające z wydajności sieci).

Firma BUTTERFLY zachowuje prawo do przerwania usługi przez serwer w celu podjęcia niezbędnych czynności związanych z obsługą techniczną, w celu poprawy wydajności sieci lub w innych przypadkach operacyjnych związanych z jej utrzymaniem.

Firma BUTTERFLY, nie naruszając jednak swoich praw i obowiązków, obiecuje poinformować klienta w rozsądnym terminie i nie sprzeciwiając się niemożności odmowy oraz zaalarmować Klienta i poinformować go o terminie, w którym zamierza podjąć czynności konserwacyjne tak, aby Klient miał możliwość dokonać alternatywne kroki.

Klient potwierdza, że szkolenie może nie być dostępne w przypadku, w któreym klient nie ma dostępu lub nie może uzyskać dostępu do Internetu lub tej witryny. Firma BUTTERFLY nie ponosi odpowiedzialności za niemożność uzyskania przez klienta dostępu do szkolenia w tych okolicznościach.

W szczególności, Klient musi posiadać własną ochronę przed wirusami, a także obsługiwalną wersję przeglądarki internetowej. Firma BUTTERFLY nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekowliek wirusy, które mogłyby być przesyłane za pośrednictwem swojej strony internetowej.

Podobnie, firma BUTTERFLY nie ponosi odpowiedzialności za nieupoważniony dostęp do systemów komputerowych ani do mogących z nich wyniknąć kradzieży danych. Jednakże, BUTTERFLY dokłada wszelkich środków, aby zapobiec nielegalnym włamaniom. BUTTERFLY w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego faktu szkody, takie jak utrata postępów w pracy, utrata zysków, uszkodzeń czy związanych z nimi wydatków.

5.2 Jakość usługi

Firma BUTTERFLY zobowiązuje się do zachowania należytej staranności, poprzez dostarczenie wysokiej jakości usługi zgodnie z obowiązującymi praktykami branżowymi. Jedynym ostępstwem od reguły świadczonej w ten sposób usługi jest wyraźna nakaz ze strony organów administracyjnych lub sądowych.

Jeśli ustalony przez Klienta szkolenie, zostało zawieszone poprzez decyzję wydaną przez właściwy organ, BUTTERFLY zwróci Klientowi poniesione wydatki lub zaoferuje możliwość wykorzystania równowartości ceny szkolenia do wykorzystania przez okres jednego roku kalendarzowego.

Strony zgadzają się co do faktu, że BUTTERFLY ma prawo modyfikować usługę bez wcześniejszego powiadomienia.

5.3 Usługa posprzedażowa

Number telefonu do biura: +33(0)1 48 08 72 39

5.4 Długotrwały brak aktywności na stronie internetowej

BUTTERFLY zastrzega sobie prawo do usunięcia informacji o Kliencie w przypadku długotrwałego nieużywania oferowanych/zakupionych usług, co odnosi się do okresu osiemnastu miesięcy lub dłużej.

6.1 Wprowadzenie

Klient wyraża jednoznaczną zgodę na sprawdzenie zgodności jego żądania z dostawą usług i w pełni uznaje, że otrzymał wszystkie niezbędne informacje i porady od BUTTERFLY i zapewnia, że niniejsza umowa może zawierać wiążącą wiedzę i pewność.

Klient wyraża zgodę na weryfikacje tożsamości jakiegokolwiek użytkownika czy kursanta na wezwanie firmy BUTTERFLY.

Klient gwarantuje, że ponosi wyłącznie własną odpowiedzialność, jeśli dostęp do usługi nie zostanie przeprowadzony w sposób zgodny z tym, co można uznać za rozsądne działania związane z użytkowaniem, podejmowane przez Użytkownika, Kursanta lub innego personelu pracującego dla Klienta i będącego w posiadaniu swojego loginu i hasła. Jeżeli grupa pracowników Klienta lub jego indywidualni członkowie nie przestrzegają ogólnych wskazówek lub instrukcji dotyczących poprawnego działania, które zostały dostarczone początkowo przez firmę BUTTERFLY, odpowiedzialność znajduje się po stronie Klienta.

The Client is responsible to maintain control over the conduct of its personnel in terms of its relationship with BUTTERFLY that necessitate an orderly functioning via services delivered via the Internet. The relevant parties to the contract also acknowledge that BUTTERFLY is able to modify with full transparency the service provision without needing to undertake any formality in advance notice, other than to inform the Client that the level of service provision already supplied is going to be adjusted.

Klient jest odpowiedzialny za utrzymanie kontroli nad zachowaniem swojego personelu w zakresie relacji z firmą BUTTERFLY, które wymagają sprawnej współpracy za pośrednictwem usług świadczonych przez Internet. Odpowiednie strony umowy potwierdzają również, że BUTTERFLY jest w stanie, przy zachowaniu pełnej przejrzystości działania, zmienić zakres świadczonych usług bez konieczności wcześniejszego zawiadomienia o zmianach, za wyjątkiem poinformowania Klienta, że poziom świadczonych usług już uległ zmianie.

Klient musi poinformować użytkowników i kursantów o tych warunkach i ponosi w związku z tymi sprawami odpowiedzialność. Ponadto każdy użytkownik zgłoszony do szkolenia zostanie poproszony o potwierdzenie, że zapoznał się i zaakceptował opisywane warunki sprzedaży. Klient uznaje się za poinformowanego o przepisach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki niezgodności z tymi przepisami i niniejszymi warunkami regulaminu.

Klient przyjmuje do wiadomości, w przypadku osoby prawnej, której dotyczą przepisy Wspólnoty Europejskiej (Ochrona praw konsumentów w odniesieniu do zamówień na odległość), 2001 nie odnoszą się do terminu Klient.

6.2 Przeprowadzenie szkolenia

6.2.1 Wymagania wstępne

Klient zgadza się sprawdzić z odpowiednim wyprzedzeniem czy kursant spełnia niezbędne warunki wstępne do udziału w szkoleniu online. Dostęp do szkoleń odbywa się bezpośrednio z komputera podłączonego do Internetu. BUTTERFY nie może ponosić odpowiedzialności za usterki lub brak wspomnianego połączenia.

W celu uzyskania dostępu do szkolenia, może być niezbędne zaakceptowanie pojawiania się okienek pop-up w używanej przeglądarce.

6.2.2 Przesyłanie danych logowania

Uczestnik otrzyma swoje dane logowania (login/ hasło) od Klienta i / lub BUTTERFLY. Dostęp do szkoleń online przyznawanych przez BUTTERFLY jest ściśle prywatny. Przekazywanie danych logowania (nazwa użytkownika / hasła) osobom trzecim jest zabronione. Klient zgadza się, że sam, użytkownik i uczestnik w żadnym wypadku nie będą mogli ani bezpłatnie ani płatnie uzyskiwać dostęp do stron trzecich w jakiejkolwiek formie. Jeśli klient jest korporacją i jeśli użytkownik / uczestnik szkolenia opuszcza firmę, Klient zgadza się dezaktywować ich konta lub skontaktować się z BUTTERFLY aby usunąć przestarzałe profile.

6.2.3 Przeprowadzenie szkolenia

Klient wyraża zgodę, że kursant będzie korzystał ze szkolenie w sposób rozwaćny. W ramach ostatecznej oceny organizowanej w celu ukończenia szkolenia, Klient wyraża zgodę na fakt, że ewaluacja jest prowadzona pod własną kontrolą i że kursant nie korzysta z pomocy innej osoby. Podobnie, BUTTERFLY prosi każdego kursanta, aby zobowiązał się do tego stanu rzeczy przed każdym egzaminem końcowym.

6.3 Odpowiedzialność Klienta nad użytkownikiem i kursantem

Klient, podczas tworzenia profilu użytkownika w witrynie internetowej wyraża jednoznaczną zgodę na dokonanie rejestracji inicjowanej przez wyznaczonego użytkownika.

Szkolenie jest uprawomocnione, gdy kursant osiągnął minimalny wynik wymagany podczas egzaminu końcowego. W tym przypadku certyfikat potwierdzający uzyskaną wiedzę zostanie wysłany do użytkownika, który zarejestrował kursanta.

W celu wypełnienia zobowiązań określonych w art. 6.2.3. niniejszych warunków handlowych, BUTTERFLY gromadzi i archiwizuje niektóre informacje o zgodności z przepisami art. 13 niniejszych warunków. To oświadczenie o połączeniu zawiera między innymi adresy IP, a także datę, godzinę i czas trwania połączenia z osobą szkoloną. Informacje te stanowią kartę obecności uczestnika szkolenia i poświadczają jego uczestnictwo. Ten raport o połączeniu jest wysyłany do Użytkownika, który zarejestrował studenta po zakończeniu każdego kursu.

Klient niniejszym upoważnia BUTTERFLY do zbierania i archiwizowania danych oraz przyjmuje do wiadomości, czy zapoznał się z prawami dostępu i poprawiania, o których mowa w art. 13 tych warunków. Podobnie Klient będzie zobowiązany uzyskać zgodę Użytkownika i Uczestników.

Klient jest niniejszym informowany, że BUTTERFLY przechowuje te informacje dla każdego właściwego organu dochodzenia.

9.1. Ceny i faktury

BUTTERFLY zobowiązuje się do wyświetlania cen szkoleń w najbardziej przejrzysty sposób. Obowiązujące ceny to te, które są wyświetlane na stronie internetowej w momencie zlecenia. Są podawane w euro i nie obejmują podatków. Mogą zostać zmienione w każdej chwili bez uprzedzenia.

Wszystkie zamówienia są fakturowane i opłacane w Euro.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za opłacenie skierowanych do niego faktur.

Wszystkie szkolenia są rozliczalne, również w wypadku niepowodzenia w zaliczeniu przez Kursanta egzaminu kończącego zakupione szkolenie.

9.2. Metoda płatności

9.2.1 Ekspresowy Zakup

W trybie Ekspresowy Zakup, klient może płacić tylko za pomocą swojej karty bankowej. Wszystkie płatności należy dokonać w całości w momencie zakupu szkolenia. Akceptowalne karty bankowe to VISA, MASTERCARD i AMERICAN EXPRESS. Klient gwarantuje, że ma wszelkie uprawnienia do korzystania z tej metody płatności przy walidacji zlecenia. Klient zdaje sobie sprawę, że poprzez wypełnianie w odpowiednich polach informacji dotyczących płatności, zapewnia pełną akceptację tej płatności na rzecz BUTTERFLY w wysokości wszystkich należnych kwot.

9.2.2. Opóźniona płatność

Domyślna metoda płatności to karta bankomatowa. Jeśli Klient chce zmienić metodę płatności (czekiem lub przelewem bankowym), może zażądać zmiany płatności ze swojego konta w dedykowanym do tego obszarze. W przypadku odroczonego terminu płatności oraz w przypadku opóźnienia lub braku płatności, BUTTERFLY może bez żadnego oficjalnego wezwania podjąć środkI, o których mowa w art. 9.7. niniejszych warunków Regulaminu.

9.3. Bezpieczna płatność

W momencie zakupu szkolenia na stronie internetowej, Klient zostaje przekierowany stronę Ogone, wykorzystywanej jako system płatniczy. Na tym etapie Klient zostanie poproszony o wypełnienie odpowiednich pól formularza, tj. numeru karty bankowej, jej daty ważności oraz numeru kontrolnego. Różne etapy procesu płatności między Klientem a Ogone są w pełni szyfrowane i chronione. Stosowany protokół to SSL (Secure Sockets Layer) powiązany z bankowością elektroniczną. Oznacza to, że informacje związane z zamówieniem i numerem karty bankowej nie są rozpowszechniane w Internecie bez wcześniejszego szyfrowania. Numer karty bankomatowej nie jest wydrukowany na dokumentach, fakturach, wydrukach z karty kredytowej lub innych wydrukach. Poza tym BUTTERFLY nigdy nie uzyska dostępu do informacji o płatnościach klienta. Ogone nie przechowuje numerów kart od momentu gdy transakcja płatnicza została przekazana do firmy BUTTERFLY.

9.4. Proces zamówienia i walidacja

Rejestracja może być dokonana tylko przez Internet. Przed potwierdzeniem zamówienia Klient będzie w stanie skorygować swoje podsumowanie zamówień i całkowitą kwotę należności, a także zmodyfikować możliwe błędy. Rejestracja na szkolenia przez klienta stanowi faktycznie nieodwołalną akceptację tych warunków i może zostać zakwestionowana jedynie w ograniczonych przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie w sekcji 9.6. W konsekwencji firma BUTTERFLY nie może być w żadnym wypadku pociągnięta do odpowiedzialności za niewykonanie lub złe wykonanie usług z powodu podania błędnych danych przez Klienta. Obowiązującą datą zapisania się do usługi lub szkolenia jest zatwierdzenie zamówienia.

9.5. Potwierdzenie odbioru.

Potwierdzenie odbioru zostanie wysłane do Klienta pocztą elektroniczną niezwłocznie po przetworzeniu zlecenia. Jest to prawnie wiążący dowód zamówienia połączony z oryginalną fakturą. E-mail może również zawierać szczegóły logowania uczestnika szkolenia. Wspomniany e-mail zawiera ponadto link przekierowujący użytkownika do niniejszego Regulaminu.

Każde zatwierdzenie zamówienia spowoduje wysłanie do klienta potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Email będzie ponadto zawierał podsumowania złożonych zamówień oraz link do niniejszego Regulaminu, jak również przypomnienie o prawie odstąpienia od umowy. Te elementy są również dostępne w zakładce klienta na witrynie, jeśli Klient rejestruje się przez stronę internetową.

9.6. Prawo do odwołania

Jeśli Klient jest osobą fizyczną i odnosi się do niego Ustawa 6 Wspólnoty Europejskiej (Przepisy dotyczące Ochrony Konsumentów w odniesieniu do Zamówień na odległość), 2001, Klient korzysta z okresu 14 dni roboczych, w którym przysługuje mu prawo anulowana umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, a jeśli Klient korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, nie ponosi on z tego tytułu żadnych opłat lub kar. Z zastrzeżeniem tego postanowienia, 14-dniowy okres rozpoczyna się od dnia, w którym Klient akceptuje te warunki.

O ile Umowa między fimrą BUTTERFLY a Klientem nie jest zgodna, Klient nie może skorzystać z prawa odstąpienia, o którym mowa w niniejszym ustępie, po dacie rozpoczęcia zakupionego szkolenia.

9.7. Działania podjęte przez BUTTERFLY w przypadku opóźnienia lub braku płatności

O ile nie zaznaczono inaczej przez firmę BUTTERFLY, zapłata za świadczoną usługę szkoleniową musi wpłynąć na konto firmy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku opóźnień w płatnościach i bez wezwania do usunięcia uchybienia:

  • Klient ponosi odpowiedzialność za opóźnienia w płatnościach do wysokości półtora razy przeważającą bazową prawną stopę procentową stosowaną do całej kwoty zamówienia.
  • Jeśli opóźnienie jest równe lub dłużej niż trzy miesiące, wszystkie usługi i szkolenia w toku mogą być jednostronnie przerwane, aż do momentu otrzymania pełnej zapłaty. W przypadku zwrotu lub nieudanej płatności firma BUTTERFLY może zwrócić się do klienta z prośbą o zapłatę 100 euro (z wyłączeniem podatków) za brak płatności.

Wszystkie niezgodności dotyczące kwestii faktur, jak również charakteru usług, które są przedmiotem sprawy, należy przesyłać na piśmie za pośrednictwem przesyłki nadanej z dowodem doręczenia za pośrednictwem pocztą lub faksem. Należy przy tym zachować okres wypowiedzenia, który wynosi 8 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku braku tych danych Klient przyjmuje do wiadomości konieczność uiszczenia fakturę. W sprawach spornych całkowita kwota niezapłaconych lub niespłaconych faktur i należności (w tym kwota odpowiadająca spornym usługom) musi zostać zapłacona w ww. terminie. Gdy okres przeznaczony na wypłatę zostanie skutecznie wyczerpany, od Klienta oczekuje się zsumowania wszystkich swoich niespłaconych długów i natychmiastowego naprawienia nieprawidłowości finansowych. Od tego momentu skarga lub spór klienta nie będzie już uznany za wiążący.

9.8 Potwierdzenie

W przypadku sporów dotyczących charakteru świadczonych przez BUTTERFLY usług lub korzystania przez Klienta ze strony internetowej, informacje zapisane na elektronicznym narzędziu do płatności oraz w ramach automatycznego zbierania informacji przez firmę, mogą być wykorzystane jako dowód pomiędzy obiema stronami.

BUTTERFLY nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenie w działaniu witryny spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami lub przyczynami wykraczającymi poza rozsądną kontrolę firmy, w tym między innymi działania boskie, zamieszki, embargo, działania władz cywilnych lub wojskowych, pożary, powodzie, wypadki, strajki, blokady lub utrudnienia w transporcie, braki w dostawie paliwa, energii, siły roboczej lub innych materiałów. W przypadku takiego opóźnienia, BUTTERFLY może zostać zwolniona z nałożonego wykonywania usługi w takim zakresie, w jakim jest opóźniona lub uniemożliwiona przez wymienione przyczyny i przez cały jej okres oddziaływania.

W przypadku działania siły wyższej przekraczającej dwa miesiące, umowa pomiędzy BUTTERFLY a Klientem mogłaby zostać rozwiązana jednostronnie, bez prawa do odszkodowania dla którejkolwiek z tych stron.

BUTTERFLY może w pewnych okolicznościach korzystać publicznie z drukowanych w celach komercyjnych dokumentacji wynikającej z wyspecjalizowanych publikacji lub targów handlowych. BUTTERFLY mogłaby w tym celu używać nazwy klienta i / lub jeg opinii do celów reklamowych, ale do takiej sytuacji mogłoby dojść jedynie za wyraźną zgodą klienta.

Klient nie jest w żaden sposób upoważniony do przeniesienia, wymiany, zamiany lub udzielania licencji na prawo i obowiązki wpływające na niniejszą umowę, z wyjątkiem tego, że forma i treść mogą zostać zmienione pod warunkiem, że zmiany są wcześniej uzgodnione z firmą BUTTERFLY. Wyraźnie wyklucza się jednak w niniejszej Umowie – lub warunkach sprzedaży – że jakiekolwiek przeniesienie własności jest dokonywane z BUTTERFLY na klienta. Żadna ze stron nie może nabyć praw własności intelektualnej, które są przechowywane w bazach danych jednej ze stron, a dotyczy to wszystkich obszarów, znaków towarowych, pojęć, ekranów, grafik i oprogramowania. Niniejszy paragraf ma zastosowanie w Irlandii i poza jej granicami.

13.1. Gromadzenie i wykorzystanie informacji osobistych

BUTTERFLY wykorzystuje automatyczne przetwarzanie informacji. Podczas rejestracji w naszym systemie szkoleń online możemy poprosić Klienta / Użytkownika / Uczestnika o podanie informacji osobistych. BUTTERFLY może używać tych informacji tylko wtedy, gdy jest to zgodne z niniejszą Polityką Prywatności.

13.2. Dane osobowe zbierane przez BUTTERFLY

Rejestrując się na stronie internetowej, logując się, kupując lub uczestnicząc w szkoleniach online, BUTTERFLY może zbierać różne dane osobiste, takie jak imię, czas połączenia ze stroną internetową oraz adresy IP.

13.3. Dlaczego i w jaki sposób butterfly używa danych personalnych

Informacje personalne zbierane przez BUTTERFLY umożliwiają dostarczanie klientom ważnych narzędzi, takich jak dane logowania i arkusze obecności.

Od czasu do czasu program BUTTERFLY może używać informacji o klientach do wysyłania ważnych ogłoszeń, takich jak komunikaty o zakupach i zmianach warunków i zasad witryny BUTTERFLY. Ponieważ ta informacja jest ważna dla jej interakcji z firmą BUTTERFLY, Klient nie może zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.

Wszelkie inne wykorzystanie danych osobowych podlega wyrażeniu jednoznacznej zgody Klienta / Użytkownika. BUTTERFLY może zapytać, czy Klient / Użytkownik chce otrzymywać okazjonalne wiadomości o nowych szkoleniach i informacjach promocyjnych. Po zaakceptowaniu, jeśli w dowolnym momencie Klient / Użytkownik nie będzie chiał otrzymywać takich informacji od BUTTERFLY , może przesłać taki zgłoszenie.

13.4. Ochrona informacji osobistych

BUTTERFLY podejmuje wszelkie środki ostrożności w celu zabezpieczenia danych osobowych Klienta przed ich utratą, kradzieżą i niewłaściwym wykorzystaniem, a także przed inieautoryzowanym do nich dostępem i ujawnieniem. Ponadto, BUTTERFLY korzysta z bezpiecznego systemu płatności w celu ochrony informacji o płatnościach klienta. BUTTERFLY nigdy nie będzie zbierać ani nie otrzymywać informacji o płatnościach dokonywanych przez Klienta.

BUTTERFLY wykorzystuje technologię standardowo używaną obecnie w przemyśle celem zachowania poufności i ochrony danych osobowych Klienta. BUTTERFLY podlega regularnym ocenom bezpieczeństwa w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Jednakże BUTTERFLY nie może zagwarantować, że informacje o Klientach będą chronione przed nieautoryzowanym dostępem. W razultacie, BUTTERFLY nie ponosi odpowiedzialności za utratę prywatności, ujawnienie informacji lub jakiejkolwiek szkody, która może wyniknąć z takiego wtargnięcia.

13.5. Ujawnienie stronom trzecim

BUTTERFLY nigdy nie ujawnia dancyh personalnych swoich klientów swoim partnerom handlowym.

Może się jednakże okazać konieczne – z mocy prawa, procesu prawnego, sporów sądowych i / lub wniosków od władz publicznych i rządowych w kraju zamieszkania lub poza nim – do ujawnienia informacji osobistych Klienta / Użytkownika / Uczestnika.

BUTTERFLY może również ujawniać informacje o Kliencie / Użytkowniku / Uczestnikach, jeśli firma określa, że dzieje się to w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, egzekwowania prawa lub innych kwestii o znaczeniu społecznym, jeżeli jest to konieczne lub stosowne.

13.6. Aktualizacje Polityki Prywatności

BUTTERFLY może okresowo aktualizować politykę prywatności. Gdy BUTTERFLY zmieni Politykę prywatności w istotny sposób, ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie internetowej wraz z zaktualizowaną jej wersją.

Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub z jakiegokolwiek powodu nieegzekwowalny, warunek ten będzie uznany za nieobowiązujący i nie będzie miał wpływu na ważność i wykonalność pozostałych warunków.

BUTTERFLY może bez uprzedzenia zawiesić lub zakończyć dostęp Klienta do swoich usług i szkoleń, w całości lub w części z jakiegokolwiek ważnego powodu, w tym bez ograniczeń, gdy:

  • Klient nie przestrzega lub nie wywiązuje się z któregoś ze zobowiązań (w szczególności postanowień odnoszących się do artykułu 6 i 9 niniejszego Regulaminu) lub któregokolwiek uznawanego prawa, licencji, rozporządzenia, dyrektywy, kodeksu postępowania lub stosowanej polityki użytkowania
  • Jeśli z jakiegokolwiek powodu BUTTERFLY zawiesi lub zaprzestanie świadczenia Usług lub nie jest w stanie dostarczyć Usługi (lub jakiejkolwiek jej części) do Klienta.

W przypadku, gdy BUTTERFLY wykonuje jakiekolwiek prawa lub uprawnienia wynikające z niniejszej klauzuli, takie czynności nie naruszają ani nie wpływają na korzystanie z jakiegokolwiek innego prawa, uprawnienia lub środka zaradczego, który może być dostępny dla BUTTERFLY.

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Republiki Irlandii, a strony niniejszej umowy poddają się niewyłącznej jurysdykcji irlandzkich sądów w celu rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą powstać w związku z niniejszymi warunkami regulaminu.

W przypadku skarg lub sporów o dowolnym charakterze, firma BUTTERFLY oraz Klient zgadzają się usuwać skargę lub rozwiązać sprawę w sposób polubowny.