Правила и условия

Преводът на български език на настоящите Правила и Условия се предоставя само с цел пълноценното разбиране на butterfly-training.bg. От друга страна Клиентът приема изцяло, че в случай на обсъждане и/или спор между страните, правна стойност има единствено и само тяхната версия на английски език

Въведение

Следните правила и условия съставляват валиден и задължителен за изпълнение договор между:

BUTTERFLY TRAINING Ltd,

Частно дружество, с ограничен брой акции и регистрирана в Офиса за Регистрация на Дружества под номер 528400,

С адрес на регистрация at SUITE 4, OMEGA HOUSE, COLLINSTOWN CROSS, CLOGHRAN CO, DUBLIN, IRELAND

и телефон за връзка: +45 22257785,

Представлявано от Оливър Дейвид в качеството му на Управител на BUTTERFLY TRAINING Ltd, наричано в този договор за партньорство, за краткост, „BUTTERFLY“,

от една страна,

и

Клиентът, от друга страна

По смисъла на настоящите правила и условия, както и на Интернет страницата на BUTTERFLY, следните термини трябва да се възприемат със значение както следва:

  • <li„Клиент“: Страната=”” сключила=”” договор=”” с=”” butterfly.=”” Клиентът=”” може=”” да=”” бъде=”” както=”” юридическо,=”” така=”” и=”” физическо=”” лице.<=”” li=””> <li«Потребител»: физическо=”” лице,=”” определено=”” от=”” Клиента=”” като=”” потребител=”” на=”” уебсайта.=”” Той=”” може=”” да=”” бъде=”” управител=”” или=”” отговорният=”” за=”” фактурирането.=”” Потребител=”” и=”” самият=”” клиент.=”” <=”” li=””>
  • «Обучаем»: физическо лице, определено от Клиента или Потребителя пред BUTTERFLY като бенефициент на онлайн курс на BUTTERFLY. Обучаем може да бъде и самия клиент.
  • « Сайт» (Уеб страница): платформата за електронно обучение на BUTTERFLY, която е на разположение за Клиента/ Потребителя/ Обучаемия в рамките на настоящите правила и условия. Уникалният адрес на сайт е: http://www.butterfly-training.bg. Този Сайт е собственост на BUTTERFLY Аеро Трейнинг, (с номер в търговския регистър на Париж 482064110, и с адрес на регистрация: Авеню Ваграм, 75017 Париж, Франция. Правата върху Сайта се упражняват от BUTTERFLY.
  • «Обучение»: средството за дистанционно обучение, осигурено от BUTTERFLY за обучаемите. Курсовете на BUTTERFLY са налични изключително онлайн.
    </li«Потребител»:></li„Клиент“:>

Настоящите правила и условия имат за цел да представят условията на договора, отнасящи се до правата и задълженията на всички засегнати страни, по повод на онлайн обучението, което BUTTERFLY предоставя на Клиента.

Правилата и условията се предоставени на вниманието на Клиента преди регистрацията му (когато Клиентът пристъпи към регистрация на сметка) и валидиране на поръчката. Правилата и условията се предоставени на вниманието Потребителя преди валидиране на поръчка.

В този смисъл се счита, че Клиентът приема изцяло и всички аспекти на настоящите правила и условия, чрез едно от следните действия: а) актът на регистрация; или б) чрез предоставянето на поръчка.Фактическото изражение на това приемане от страна на Клиента е маркирането на поле с текст: „Аз прочетох, разбрах и се съгласявам с Правилата и Условията на Договора“ . Пълният текст на правилата и условията е наличен на специализирана страница в Сайта.

Всички или което и да е от условията, дори и когато не са изрично приети, остават неопровержими по отношение на BUTTERFLY, независимо от това кога и в какъв конкретен момент тя (или те) би могла да бъде доведена до знанието на-, или поражда някаква търговска стойност за някоя от страните.

Всички параграфи, които формират този договор, са от значение дори и да не са приложими, или не е възможно да бъдат селективно интерпретирани, или противоречат на клауза без това да поражда отказ от / чрез BUTTERFLY, предвид допълнителните клаузи, които съставляват споразумение. (нищожни и невалидни условия).

Съдържанието на Сайта, включително настоящите правила и условия, както и всяка информация намираща се на Сайта, са предмет на периодични изменения и допълнения, без това да бъде задължително обявявано. Измененията и допълненията влизат в сила в момента на публикуване на променените правила и условия на Сайта. Клиентът е обект на условията, които са в сила към момента на неговата регистрация или заявка направена на Сайта.

5.1. Приемственост и последователност на обслужване
BUTTERFLY се съгласява да осигури всички свои ресурси за осигуряваето и като цяло за предоставянето на услугите, както да изпълни задължението си като доставчик на услуги, съгласно най-добрите си възможности.

BUTTERFLY се съгласява да приложи необходимата грижа и внимание, във възможната степен, за да се осигури качество на услугата в съответствие с общоприетите добри практики. Възможно изключение е хипотетичният пример, при който услугата може да бъде ограничена в съответствие със специфични указания на правен и или административен орган / и, притежаващ / и правомощия и компетентност за това.

Съответно, BUTTERFLY приема да бъде договорно задължен да осигури “непрекъснат” достъп (24/24), и във всеки ден от седмицата (7/7), и условно само за да бъде в състояние да гарантира своите услуги при дадени условия за доставка (последващо производителността на мрежата).

BUTTERFLY си запазва правото да прекъсне услугата чрез своя сървър, за осъществяване на поддръжка, която е съществена за производителността на мрежата, или по повод на оперативна причини, свързани с поддръжката.

BUTTERFLY, без това да попада в някое от неговите права и отговорности, ще обещае да информира Клиента, в рамките на разумен срок, без да се омаловажава възникването на невъзможност за противното, и ще предупреди Клиента за датата, на която той възнамерява да осъществи дейност по поддръжка, като по този начин позволи на Клиентът да потърси алтернативно решение.

Клиентът приема, че обучението може да бъде на негово разположение в случай, че на Клиента му е отказан достъп или не може да има достъп до интернет или Сайта. BUTTERFLY няма да носи отговорност за невъзможност на Клиента за достъп до обучение, при тези обстоятелства.

В частност, отговорност на Клиента е да поддържа своя собствена защита от вируси, както и версия на своя уеб браузър. BUTTERFLY не може да бъде отговорен вирус, предаден чрез интернет страницата му.

По подобен начин, BUTTERFLY няма да носи отговорност и за нерегламентиран достъп до компютърни системи или загуба на данни. Независимо от това, че BUTTERFLY внедрява средства за предотвратяване на незаконен достъп, BUTTERFLY не може да бъде отговорен за свързани щети, например оперативна загуба, загуба на печалба, курсови загуби, щети или разходи.

5.2.Качество на услугите
BUTTERFLY ще упражнява необходимата грижа и старание по отношение на доставките, като осигурява обслужване съгласно обичайните индустриални практики, като прекъсването им е възможно само при изрично изискване на административни или правни органи.

Ако обучение, определено от клиента, е спряно във връзка с решение на компетентен орган, BUTTERFLY ще възстанови на Клиента сума, равна на размера на това обучение или ще му предложи еквивалентен кредит валиден за период от една година.

Страните приемат, че BUTTERFLY има право да модифицира услугите без предварително уведомление.

5.3. След продажбено обслужване
BUTTERFLY ще оказва на Клиента необходимото съдействие във връзка със закупеното онлайн обучение. Телефонът за контакт с BUTTERFLY по въпроси свързани с обучението е:
Офис телефон: +359888813763

5.4. Продължително неизползване на Страницата
При неизползване на Страницата от страна на Клиента за период от 18 (осемнадесет) месеца или повече, BUTTERFLY си запазва правото да премахне информацията, относима към този Клиент.

6.1. Въведение
Клиентът се задължава изрично с проверката на съвместимостта между потребностите си и предлаганите услуги и потвърждава изцяло, че е получил цялата необходима информация и указания от BUTTERFLY, които са необходими за да може настоящото споразумение да бъде сключено и да влезе в сила с обвързващи знания и увереност.

Клиентът се съгласява да провери самоличността на всеки Потребител или Обучаем преди да му бъде възложено BUTTERFLY онлайн обучение.

Клиентът е отговорен за поддържане на контрол върху поведението на персонала си от гледна точка на отношенията си с BUTTERFLY, които изискват системно функциониране чрез услуги, предоставяни чрез интернет. В допълнение, Страните по договора приемат, че BUTTERFLY е в състояние да променя, при спазване на прозрачност, предоставянето на услуги, без да е необходимо формално предварително предизвестие, с изключение на това – да информира Клиента, че нивото на вече предоставяните услуги, е било обект на корекции.

Клиентът е длъжен да информира потребителите и Обучаемите за тези условия и ще бъде отговорност по отношение на тези въпроси. В допълнение, от всеки потребител обект на обучение ще се иска да приеме, че е прочел и приел настоящите правила и условия на продажба.

Клиентът потвърждава, ако е юридическо лице, че разпоредбите, свързани с Европейските общности (Защита на потребителите по отношение на договор, сключен от средства за дистанционна комуникация) регламенти, 2001 не се прилагат при Клиента.

Клиентът потвърждава, че е информиран за разпоредбите в нормативните актове, свързани с безопасността и сигурността. Клиентът ще е единствено отговорен за последиците от неспазването на тези разпоредби и настоящите правила и условия. .

6.2. Провеждане на обучението
6.2.1. Предпоставки

Клиентът приема да извърши проверка и да се убеди, че обучаемите притежават необходимите предварителни условия за да участват в обучение онлайн. Обучението се извършва от компютър свързан директно към Интернет. BUTTERFLY не може да бъде отговорен за липсата или слабости на такава връзка.

С цел достъп до обучението, е възможно от Клиента да бъде изискано да разреши изскачащи прозорци (pop-ups) в браузъра си.

6.2.2. Предаване на данни за влизане

Обучаемият ще получи свои данни за достъп (потребителско име и парола) от Клиента и / или от BUTTERFLY. Правото на достъпът до онлайн обучението осигурено от BUTTERFLY е изключително лично. Предаването на данните за достъп (потребителско име и парола) на трети лица е категорично забранено. Клиентът се съгласява, че нито той, нито потребител или обучаем, при никакви обстоятелства няма да предоставя без или срещу заплащане достъп на трети лица под каквато и да е форма. Ако Клиентът е организация и ако потребител / обучаем напусне организацията, Клиентът се съгласява да премахне акаунта или да се обърне към BUTTERFLY да премахне изтекли профили.

6.2.3. Провеждане на обучение

Клиентът се съгласява, че Обучаемия ще провежда старателно своето обучение. Относно заключителния тест, Клиентът изрично приема, че тестът ще се извърши под неговия контрол и че Обучаемият няма да се ползва от съдействие или помощ под каквато и да е форма от страна на друго лице. В допълнение, преди всеки изпит, BUTTERFLY получава декларация от всеки Обучаем, че се ангажира с този факт.

6.3. Отговорност на Клиента спрямо Потребители и Обучаеми
При създаването в Страницата на потребителски профил, Клиентът приема да заплати извършените от този Потребител регистрации.

Обучението е валидно при достигане от страна на Обучаемия на минимално допустимия резултат, в заключителния тест. При настъпване на това условие, на Потребителя, който е регистрирал Обучаемия ще бъде изпратен, по имейл Сертификат валидиращ придобитите знания.

С цел да бъдат изпълнени предвидените в чл. 6.2.3. по-горе правила и условия, BUTTERFLY събира и архивира информация в потвърждение на изискванията на чл. 13. Това потвърждение на връзката, освен другото, съдържа информация за: IP-адрес, дата, час и продължителност на връзката на Обучаемия. Тази информация представлява и формата за запис на присъствието на обучаемия и потвърждава неговото/ нейното участие. В края на всеки курс, този запис се изпраща до потребителя, който е регистрирал съответния Обучаем.

С настоящото Клиентът упълномощава BUTTERFLY, да събира и да архивира относимите данни и потвърждава, че се запознал с правата си за достъп и корекции, съгласно чл. 13 по-долу. В допълнение, Клиентът е в правото си да потърси съгласието на Потребителя и / или Обучаемия в тази връзка.

С настоящото Клиентът приема, че е информиран, относно събирането и съхранението на данните от страна на BUTTERFLY, за целите на разследвания от страна на пълномощни органи.

9.1. Ценообразуване и фактуриране
BUTTERFLY се задължава да публикува своите цени по възможно най-разбираем начин. Приложими са тези цени, които са публикувани на Сайта в момента на поръчката. Те са посочени в Евро и не включват такси. Същите подлежат на промяна по всяко време без предварително уведомление.

Всички поръчки се фактурират в Евро и се заплащат в Евро.

Клиентът е единствено отговорен за заплащане на фактури адресирани до него.
Всички обучения подлежат на фактуриране при приключването им, включително и тези в които Обучаем не е положил успешно заключителен тест.

9.2. Payment method
9.2.1. Експресно закупуване

При Експресно Закупуване, Клиентът може да плати само с помощта на банкова карта. Всички плащания трябва да се правят наведнъж и в момента на закупуването на обучение. Приети за плащане са VISA, MASTERCARD и American Express. Клиентът гарантира, че той има всички права за използване на този метод на плащане при заверяване на поръчката. Клиентът приема, че с попълването на съответните полета с информация за плащането, дава своето пълно съгласие за това плащане към BUTTERFLY, за цялата дължима сума.
Плащането с кредитна карта предполага незабавен дебит.

9.2.2. Алтернативни форми на плащане

Начинът на плащане по подразбиране е банкова карта. Ако Клиентът иска да се промени начина на плащане (чек или банков превод), той има възможност да поиска промяна плащане към BUTTERFLY от сметката си в специално зона на Страницата. Ако е избрана алтернативна форма на плащане и в случай на забава или липса на плащане, BUTTERFLY може без официално известие, да предприеме мерките, както са описани в чл. 9.7. на тези правила и условия.

9.3. Безопасно плащане
При закупуване на обучение от Страницата, Клиентът се пренасочва към платежна система Ogone. На този етап, клиентът ще бъде помолен да попълни съответните полета с номер банкова карта, валидност и контролен номер. Различните етапи е процеса на плащане между Клиента и Ogone са изцяло криптирани и защитени. Използваният протокол е SSL (Secure Sockets Layer), свързан с електронно банкиране. Това означава, че информацията, свързана с поръчката и номера на банкови карти не циркулира некриптирана в Интернет. Номерът на банкова карта не се отпечатва върху документи, фактури, разписки от кредитни карти или други разпечатки. В допълнение, BUTTERFLY в нито един момент не получава достъп до информацията свързана с плащането на Клиента. Ogone не пази номера на карти, след като платежната операция е била предадена на BUTTERFLY.

9.4. Процес на поръчка и валидиране
Регистрация може да бъде направена само онлайн чрез Сайта. Преди потвърждението на поръчката, Клиентът ще бъде в състояние да свери данните за нея, общата дължима сума, както и да променя възможни грешки. Регистрацията за обучение от страна на клиента всъщност представлява акт на неотменимо приемане на тези условия и може да се оспорва само в ограничени случаи, предвидени в настоящия договор, съгласно раздел 9.6. Следователно, BUTTERFLY не може в никакъв случай да носи отговорност за неизпълнение или лошо изпълнение на договорните услуги, дължащи се на конкретни данни въведени от Клиента. Датата на влизането в сила на регистрацията за дадена услуга или Обучение е потвърждаването на поръчката.

9.5. Потвърждение за получаване
Потвърждението за получаване на поръчката се изпраща на Клиента чрез имейл, веднага след като поръчката се обработи. Това е правно обвързващ документ за поръчка, когато се комбинира с оригиналната фактура. Имейла може да съдържа данни за достъп на Обучаемия, както и да включва линк към настоящите правила и условия.

Всяко валидиране на поръчка ще води до изпращането на Клиента разписка чрез имейл, както и обобщението на поръчка и линк към тези правила и условия, а така също и напомняне на правото на отказ. Тези елементи са на разположение на Клиента в зоната за регистрация на Сайта.

9.6. Право на отказ
Ако Клиентът е физическо лице и в съответствие с Регламент № 6 на Европейските общности (Защита на потребителите по отношение на договори, сключени чрез средства за дистанционна комуникация) Регламенти 2001, Клиентът има на разположение 14 работни дни, в които може да се откаже от договор сключен по дистанционен способ, без да е необходимо да посочва причина за това, и ако Клиентът упражни това право на отказ, той няма да дължи никакви такси или неустойки за това. При спазване на тази разпоредба, 14-дневният период започва да тече от деня, в който Клиентът приема тези правила и условия.

Освен ако между BUTTERFLY и Клиента не е договорено противното, Клиентът не може да упражни правото си на отказ, посочени в настоящия параграф, след като закупеното обучение е била започнато или е имало достъп до него.

BUTTERFLY напомня, че това право не се прилага за юридическо лице.

9.7. Действия на BUTTERFLY при забавяне или липса на плащане
Освен ако не е посочено друго в офертата на BUTTERFLY, пълно плащане към BUTTERFLY трябва да се извърши не по-късно от 30 дни, считано от датата на издаване на фактурата. При закъснение на плащане, и без за това да се изисква официално уведомление:

  • Клиентът носи отговорност за санкция, свързана със забава на плащане, в размер превишаващ един и половина пъти основния лихвен процент, приложен върху цялата дължима сума
  • Ако закъснението е равен или по-голям от три месеца, всички услуги и обучение в процес на изпълнение може да бъдат прекъснати едностранно, до получаване на пълното плащане. В допълнение, в случаите на върнато или неуспешно плащане, BUTTERFLY може да поиска от Клиента да плати 100 евро (без данъка) за отказано плащане.


Всички разногласия, засягащи проблемите на фактуриране, както и естеството на услугите, които са в процес на рекламация, трябва да бъдат изпратени в писмен вид чрез обратна разписка с доказателство за доставка по пощата или по факс, съблюдавайки 8-дневен срок на предизвестие, от датата на която фактурата е бил доставен. При липса на тези данни, Клиентът признава приемането на фактурата. В случаите на спор, общият размер на неплатените фактури или дебити (включително сумата, съответстваща на услугите, които се оспорват), трябва да бъдат платени от датата на падежа. След ефективното изчерпване на периода определен за плащане, се очаква че Клиентът ще зачита всички свои неизплатени задължения и ще ги възстанови незабавно. От този момент нататък, каквато и да е жалба или рекламация от страна на Клиента няма да бъдат приети като валидно оспорване.

9.8. Доказателство
В случай на спор, относно същността на услугите на BUTTERFLY или ползването на Страницата от страна на Клиента, информацията съхранена с помощта на електронния инструмент за съхранение и в рамките на автоматичното събиране на информация от BUTTERFLY, може да бъде използвана между Страните като доказателство.

BUTTERFLY не носи отговорност за неизпълнение, произтичащо от непредвидени обстоятелства или причини извън разумния контрол BUTTERFLY, включително, но не само природни бедствия, за борба с безредиците, ембарго, актове на граждански или военни власти, пожар, наводнение, аварии, стачки, локаут, или недостиг на транспорт, съоръжения, гориво, енергия, труд или материали. В случай на такова забавяне, BUTTERFLY може да бъде освободен от изпълнение в случаите, когато е забавен или ограничен от такава причина, и за целия период от време.

В случай на непреодолима сила, продължаваща в период по-дълъг от два месеца, договорът между BUTTERFLY и Клиента може да бъде прекратен едностранно, без право на обезщетение за която и да е от двете страни.

При определени обстоятелства BUTTERFLY може да използва публичност, търговски печатната документация, произтичаща от специализирани издания или търговски панаири. BUTTERFLY може да използва за рекламни цели името на Клиент и / или мнението му, но това може да бъде валидирано само с изричното разрешение на клиента.

Клиентът няма право по никакъв начин да се прехвърля, замяна, и обменя или лицензира права и задължения, които накърняват този договор, с изключение на това, че формата и съдържанието могат да бъдат променени, при условие, че промените са предварително договорени и потвърдени писмено от BUTTERFLY. Въпреки това, настоящия Договор или правилата и условията за продажба, изрично изключват каквото и да е прехвърляне на собственост от BUTTERFLY на Клиента. Нито една от страните не е в състояние да придобива правата на интелектуална собственост, които се съхраняват в базите данни на една от страните, и това се отнася за всички области на търговски марки, концепции, екрани, графики и или софтуер (и). Настоящият параграф се прилага в Ирландия и в чужбина.

13.1. Събиране и използване на лична информация
BUTTERFLY използва автоматична обработка на информация и данни. При регистриране на нашата онлайн система за обучение, ние може да поиска от Клиента / Потребителя / Обучаемия да предоставят лична информация. BUTTERFLY може да използва тази информация, само когато тя е в съответствие с тази Политика за поверителност.

13.2. Лична информация събирана от BUTTERFLY
Когато се регистрира на сайта, при влизането, закупуване или посещават онлайн обучение, BUTTERFLY може да събира различни лична информация, включително имена, време на свързване и IP-адреси Обучаемия.

13.3. Защо и как BUTTERFLY използва лична информация
Събраната личната информация се използва от BUTTERFLY за да бъдат предоставени на Клиента важни инструменти, като например данни за вход и записи за присъствени.

В определени случаи BUTTERFLY може да използва информацията за Клиента, за да изпратите важни съобщения, като например съобщения за покупки и промени в правилата, условията и политиките на BUTTERFLY. Поради особената важност на тази информация, за взаимодействието му с BUTTERFLY, Клиентът не винаги ще има възможност да се откажете от получаването й. .

Всяка друга употреба на лични данни е предмет на изричното съгласие на Клиента / Потребителя. BUTTERFLY би могъл да попита дали Клиентът / Потребителят желае да получава периодично имейли за нови обучения или изменения. Ако приеме първоначално, но впоследствие реши, че не желае да получава такава информация, той може по всяко време да изпрати искане за прекратяване до BUTTERFLY.

13.4. Защита на лична информация
BUTTERFLY взема всички предпазни мерки, за да защити личната информация на Клиента срещу загуба, кражба и злоупотреба, както и срещу неоторизиран достъп и разкриване. В допълнение, BUTTERFLY използва система за безопасно плащане, за да защити информацията свързана с плащанията на Клиента. BUTTERFLY няма да се събера или преглежда информацията на Клиента за плащанията му.

BUTTERFLY използва актуалната стандартна индустриална технология за поверителност и защита на личните данни на Клиента. BUTTERFLY се подлага на редовни оценки на сигурността, с цел усъвършенстването й. Независимо от това, BUTTERFLY не може да гарантира, че информацията за Клиенти ще бъде напълно защитена от неоторизиран достъп. Предвид това, BUTTERFLY няма да бъде отговорен за всякакви нарушения в неприкосновеността на личния живот, разкриване на информация, повреди или щети, които могат да са резултат от такава намеса.

13.5. Разкриване на информация пред трети страни
BUTTERFLY никога няма да разкрива лична информация за Клиентите на своите бизнес партньори.

Разкриване от страна на BUTTERFLY TRAINING, на информация относно Клиент / Потребител / Обучаем, е възможно само при необходимост, която произтича от закон, правен процес, и / или искане на обществена или правителствена организация, във или извън държавата на пребиваването ви.

От страна на BUTTERFLY TRAINING е възможно разкриване на информация относно Клиент / Потребител / Обучаем, в случай че това би било в името на националната сигурност, правоохранителните органи или друга обществена институция.

13.6. Актуализации в Политиката на поверителност
BUTTERFLY може периодически да актуализира своята Политиката за Поверителност. Когато настъпят материални изменения, на Страницата ще бъде публикувано съобщение за това, заедно с актуалната Политиката за поверителност.

Ако някое от тези правила и условия се окаже в противоречие с приложимото право, невалидно, или по причина неприложимо, това правило или условие ще бъде считано за делимо и няма да се отрази на валидността и приложимостта на останалите.

BUTTERFLY може без предупреждение да спре или да прекрати достъпа на Клиента до своите услуги и обучение, изцяло или частично, при наличие на основателна причина, като например, но не само:

  • Клиентът не спазва или не изпълнява предвидено тук задължение, (и в частност разпоредбите, свързани с членове 6 и 9) или относима за съответната държава правна норма, лиценз, регламент, директива, код на поведение или приложима политика за използване,
  • ако по някаква причина BUTTERFLY спира или прекратява услуга или не е в състояние да предостави услуга (или част от нея) на Клиента.


Ако BUTTERFLY упражни някое от тези права или правомощия, по силата на тази клауза, такова действие няма да накърни или засегне упражняването на всяко друго право, власт или средство за защита, което може да бъде на разположение на BUTTERFLY.

Тези правила и условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република Ирландия, а страните приемат волята на не-изключителната юрисдикция на ирландските съдилища за разрешаване на всякакви спорове, които могат да възникнат във връзка с тези правила и условия.

В случай на рекламация или спор от всякакъв характер, BUTTERFLY и Клиента се съгласяват, че преди всичко ще бъде направен опит за уреждане на рекламацията или спора, на основата на добра воля и по взаимно съгласие.